Projekt

Att verka som inspirationskälla för främjandet av egenodlade livsmedel samt främjandet till ett sunt förhållningssätt till miljön och sitt egna välmående.

Plan

  1. Upprätta en trädgård för samhället och tillämpa miljövänlig odling av livsmedel
  2. Försäljning av egenproducerade livsmedel
  3. Försäljning av lokalt producerade hantverk
  4. Förädling av trädavfall för miljövänlig produktion av jord

Växthusen
Den sfäriska strukturen är inte bara estetiskt tilltalande utan har även praktiska fördelar. Den bidrar till att växthuset kan motstå kraftiga vindar och höga snömängder och den konkava interiören främjar en obehindrad luftcirkulation, vilket resulterar i en jämnare

temperaturfördelning.

Trädgården

Odling av grönsaker, baljväxter, frukt, bär och örter

Odlingsmetoden imiterar naturen, dvs. tillförsel av jord och näring genom förmultning av växtavfall.  Växtavfall som trädfällarfirmor flisar och kör till återvinningen eller brännverket samlas istället i högar och får förmultna till jord. För att påskynda förmultningsprocessen kan en kontrollerad balans av kväve och kol användas. Gräsklipp, kaffesump och hönsgödsel kan användas som kvävetillskott för att påskynda förmultningen. 

Den resulterande jorden har utmärkt förmåga att absorbera vatten och kan ofta uppfylla vattningsbehovet enbart genom regn. När det övre lagret av flis torkar blir det svårare för främmande frön att gro, vilket gör ogräsbehandling enklare. Varje höst läggs ett tunt lager av flis på odlingsplatsen för att efterlikna naturen, där löv och kvistar faller till marken för att ge näring åt nebrytarna i jorden.

Flisjorden har också en utmärkt dränerings och isoleringsförmåga samt är lucker och syrerik. Den enda jordbearbetningen som krävs är tillskott av nytt flis efter behov. Det är viktigt att fliset läggs som ett täcke och inte blandas ner i jorden för att undvika kvävebrist. Genom att efterlikna naturens egna nedbrytningsprocesser kan gården skapa ett hållbart och självförsörjande jordbruk som bidrar till en mer miljövänlig verksamhet.

 

En gångstig med örter intill  omringar varje växthus, Växthusen är öppna för besökande och har ett inbyggt trädäck för att få en så bra inblick i odlingen som möjligt.

Försäljningsbod och hönshus
Grillplats och lekplats

Möjligheten att köpa närodlat, gröna områden med lekplats och grillmöjligheter gör trädgården till en plats för avkoppling och glädje.